Header Ads

Kult Ziemi


Rozwijające się rolnictwo stanowiło decydujący czynnik powstania dwóch najstarszych kultów świata. Prawdopodobnie o wiele wcześniej, niż przed narodzeniem omówionego już kultu solarnego,  wytworzył się agrarny kult Ziemi. Pierwotny hodowca, nieświadomy swojego udziału w rozmnażaniu roślin, uczestniczy w procesie rozsiewania. Z biegiem czasu i obserwacją świata przyrody, ówczesny człowiek zauważa żywotności rozmnażanie się przedstawicieli świata flory. Dopiero teraz dokonuje pierwszego świadomego wysiewu, poznając przy tym urodzajną i żyzną własność gleby. W następstwie zbiera hojne dary, będące wynikiem działania sił Natury i nagrodą za wykonaną pracę, zaś sama Ziemia umożliwiająca rozwój roślin staje się obiektem czci i szacunku naszych przodków. Wspomniana uprzednio urodzajność wywarła wpływ na postrzeganie Ziemi jako bóstwa, toteż  przedstawiano ją jako uosobienie matki, karmiącej żywicielki, stworzycielki i dawczyni życia, symbolizującej między innymi płodność, dzięki której uzyskiwane zbiory określano mianem  płodów rolnych.  Bez wątpienia Ziemia w oczach współczesnych ludzi stanowiła najwyższa wartość, będąc centrum ich świata i życia oraz wyznacznikiem statusu społecznego, gwarantującym bezpieczeństwo i niezależność. Natomiast rolnictwo, czyli uprawa ziemi stanowiąca w dawnych czasach główne źródło utrzymania, przeważała o bycie i przetrwaniu.
Ulegająca ciągłemu ruchowi Ziemia stanowiła wyznacznik rytmów Natury oraz zmieniających się pór roku, symbolizującym cykliczność istnienia, odrodzenie i nieśmiertelność zawartą w ciągłości życiowych procesów rodzenia umierania. Jak w starych czasach tak i w dzisiejszych Ziemia nie tylko jest życiodajną materią, jest także domem i ostoją, zapewniającą oparcie i schronienie, wyznaczającą tradycję i korzenie w postaci dziedziczonej ojcowizny  oraz odrębność narodową wiary, kultury i języka, w obronie której nie raz przelewano krew. Wobec czego Ziemia stanowiła również święte miejsce sacrum, czci i pamięci oraz pochówku zmarłych. Przejawem świętości Ziemi jako miejsca doczesnego pochówku, stanowią przetrwałe po dziś dzień powiedzenia np. "niech ci ziemia lekką będzie" będące  pożegnaniem  zmarłego, "z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" oraz "że go święta ziemia nosi ".
Zatem Ziemia odgrywa dużą rolę w życiu człowieka, jest zarówno początkiem i przyszłością, teraźniejszością podlegającą rytmom przyrody, oraz przeszłością, śmiercią, powrotem i  zjednoczeniem z Naturą, stając się nierozerwalną częścią świata biorącą udział w procesie tworzenia nowego życia.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.